สุขพอที่พ่อสอน แอพเผยแพร่ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทของพ่อ

king9-02

ช่วงเวลาแบบนี้ ขอแนะนำแอพ “สุขพอที่พ่อสอน” จัดทำโดย สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ในสมัยนั้น) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน มาเผยแพร่ผ่านแอพบนมือถือ

king9-03

สุขพอที่พ่อสอน แบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่

การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

king9-01

เมนูบนแอพมี พระราชดำรัส, พระบรมฉายาลักษณ์ มีข้อความให้อ่าน แชร์บน Social ได้ หรือเซฟไว้เก็บบนเครื่องก็ได้

“สุขพอที่พ่อสอน” เผยแพร่ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทของพ่อ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งในข้อ 9 คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แอพ ค้นหาคำว่า สุขพอที่พ่อสอน บน Store ครับ

แสดงความคิดเห็น